Specialist secţie mobilizare Centrul militar teritorial Căușeni, Centrul militar teritorial Căușeni

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 13.10.2022, 10:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa şi completarea cu resurse umane necesare centrului militar pe timp de pace, la mobilizare și pe timp de război, precum și a altor măsuri din domeniul administrativ-militar. Organizarea evidenței nominale și statistice a soldaților și sergenților în rezervă și repartizarea lor pentru completarea unităților militare la mobilizare, promovarea carierei militare și selectarea candidaților pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Analiza și ținerea evidenței nominale și statistice a rezerviștilor.

2. Organizarea selectării, studierii şi repartizării în baza dispoziţiilor Marelui Stat Major şi cererilor ale unităţilor militare pentru completarea unităţilor militare;

3. Elaborarea şi înmînarea ordinelor de chemare rezerviştilor repartizaţi pentru completarea unităţilor militare;

4.Asigurarea desfăşurării procesului de recrutare inclusiv cu respectarea prevederilor metodologiei asistenţei psihologice şi încorporare, selectare şi studiere a tinerilor pentru instruire sau încorporare în serviciul militar în termen.

5.Coordonarea activităților privind evidența militară a rezerviștilor repartizați în primăriile, instituțiile publice și agenți economici.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: preferabil experiență în serviciul public.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: comunicare eficientă, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, operativitate în luarea celor mai bune decizii, competenţă profesională

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, perseverenţă; diplomaţie; comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate, inteligenţă, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, spirit critic.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5350 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

● Acte normative în domeniul serviciului public

1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

3. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

4. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

● Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Legea nr.1245 din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”;

2. Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 „Cu privire la rezerva Forţelor Armate”;

3. Hotărârii Guvernului nr. 631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”;

4. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termensau în cel cu termen redus.