Specialist secție recrutare-încorporare CMT Edineț Centrul militar teritorial Edineț , Centrul militar teritorial Edine

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 15.12.2022, 14:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea principiilor noi de completare cu resurse umane a Forţelor Armate pe timp de pace.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii persoanelor cu funcţii de conducere din sistemul instituţiilor publice şi agenţilor economici în domeniul evidenţei militare a recruţilor;

- desfăşurarea activităţilor (inclusiv cu respectarea prevederilor metodologice asistenţei psihologice) privind recrutarea tinerilor, încorporarea şi repartizarea recruţilor pentru unităţile militare;

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de administrare, evidenţă şi documentare a tinerilor luaţi în evidenţă;

- planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie militaro-patriotică a tinerilor în perioada recrutării;

- planificarea desfăşurarea controalelor la instituţiile publice şi agenţii economici şi întocmirea proceselor-verbale privind respectarea legislaţiei în domeniul evidenţei militare a recruţilor;

- conlucrarea cu marile unităţi, unităţile militare ale Armatei Naţionale şi Trupelor de Carabinieri pentru studierea multilaterală şi detailată a recruţilor, care vor fi încorporaţi, selecţionarea şi completarea calitativă cu recruţi.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare de licenţă în domeniul psihologiei sau juridice, administraţie publică sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar sau vechime în organele publice.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de apărare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu; - Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet. Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, cunoaşterea sistemului organizatoric şi funcţional al Ministerului Apărării, MStM şi a tehnicilor specifice de lucru, operativitate în luarea celor mai bune decizii, competenţă profesională

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, diplomaţie; comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, spirit critic.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5310 Lei

Bibliografia concursului

● Constituţia Republicii Moldova

● Acte normative în domeniul serviciului public:

1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

3. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

4. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

● Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

2. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară a organelor administrativ-militare;

3. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;

4. Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară.