Specialist Serviciu recrutare-încorporare secție administrativ-militară Botanica , Centrul militar al municipiului Chișinău

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 21.11.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea pregătirii şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen     

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Desfășurarea activităților (inclusiv cu respectarea prevederilor metodologiei asistenței psihologice) privind recrutarea tinerilor, încorporarea și repartizarea recruților în unitățile militare;

2. Conlucrarea cu administrația publică locală privind schimbările ce intervin în datele de evidență a recruților și asigurarea corectitudinii datelor statistice a organului administrativ-militar;

3. Desfășurarea activității de informare, selectare și documentare a recruților pentru instruire în școlile tehnice ale Centrului de pregătire a specialiștilor pentru Armata Naţională sau instituțiile de învățămînt în domeniul milităriei;

4. Controlul privind actualizarea datelor de evidență a recruților de către autoritățile administrației publice, instituțiile publice și agenți economici.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice, preferabile studii militare, cursuri de dezvoltare profesională militară.

Experienţă profesională: preferabil 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul administrativ-militar și administrației publice;

Abilităţi: analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor,  argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în echipă,  autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

Aptitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6540 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr.82/2017 integrității;

- Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr.1245 /2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

- Legea nr.156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

- Hotărîrea Guvernului nr.77/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară și efectivul-limită al organelor administrativ-militare

- Hotărîrea Guvernului nr.631/2003 Regulamentul cu privire la evidenţa militară.

- Hotărîrea Guvernului nr.864/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus