Specialist superior (agent constatator), Secția agenți constatatori

Pretura sectorului Rîșcani
Data limită de aplicare - 13.12.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Inspectarea sectorului administrat în scopul monitorizării respectării prevederilor legislației în vigoare, conform competențelor stabilite; constatarea faptelor contravenționale; colectarea/administrarea probelor privind existența/inexistența contravenției, identificarea făptuitorului și cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei; încheierea proceselor-verbale cu privire la contravenții; transmiterea dosarelor elaborate, după caz, Comisiei administrative/instanței de judecată; 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea petițiilor/demersurilor, cu perfectarea răspunsurilor;
 2. Inspectarea sectorului administrat, în scopul monitorizării respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare, conform competențelor stabilite. Efectuarea controalelor inopinate în sector;
 3. Citarea contravenientului și acumularea probelor care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei;
 4. Înaintarea prescripțiilor conducătorilor întreprinderilor, organizațiilor și agenților economici;
 5. Întocmirea/încheierea proceselor-verbale în cazul contravențiilor prevăzute de Codul Contravențional al Republicii Moldova. Evidența proceselor-verbale și înregistrarea însvrisului în Registrul de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenție;
 6. Remiterea proceselor-verbale în instanța de judecată, în adresa Comisiei administrative, precum și susținerea legalității acestora în instanțe de judecată și în alte organe de drept;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

6 luni de experiență profesională în domeniu, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011; 

cunoștințe de operare/programare la calculator: (Word,excel, Internet);

Cunoștințe:   cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul economic, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului, administrării publice locale; a limbii de stat și a limbii ruse;

Abilități: de comunicare eficientă, planificare, organizare și coordonare a lucrului în echipă și independent, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, autoperfecționare, respectarea normelor de conduită profesională, etc.,;

Atutudini/comportamente: atitudine pozitivă și constructivă, tendință spre dezvoltare profesională continuă, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, loialitate, integritate profesională, comportament etic, imparțialitate, mobilizare de sine, etc.,;

Persoanele interesate vor putea depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține: 

- formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii corespunzătoare funcției pentru care se candidează; 

- copiile altor diplome de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

- curriculumul vitae (CV);

- cazierul judiciar;

- adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii respective (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă, în mod obligatoriu, referință la documentul (ordinul, dispoziția, etc.,), care confirmă vechimea în muncă și stabilirea treptelor de salarizare corespunzătoare acestora.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor (pct.12 din Hotărârea de Guvern nr.201 din 11.03.2009). În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile pct.12 se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul arte obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sanțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5260 Lei

Bibliografia concursului

- Hotărârea de Guvern nr.201 din 11.03.2009 - privind punereas în aplicare a prevederilor Legii nr.158 -XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

- Legea nr. 158 -XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

- Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr. 25 - XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr. 90 - XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combatereacorupției;

- Legea privind administrația publică locală nr.436 - XVI din 28.12.2006;

- Legea nr.136 din 17.06.2016 privind satutul municipiului Chișinău;

- Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;

- Hotărârea de Guvern nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol;

- Legea nr. 154 din 28.03.2003 ,,Cu privire la Codul Muncii al Republicii Moldova”;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personele;

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

-  Codul nr.828 din 25.12.1991 Codul Funciar;    

- Codnr. 218 din 24.10.2008 Codul Contravențional al Republicii Moldova;

- Codul nr. 16 din 19.07.2018 Codul administrativ al republicii Moldova;

- Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr.4/4 din 13 decembrie  2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de orgqnizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limităal statelor de personal și structurii preturilor de sector”;

- Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr.10/2 din 09.10.2017;

- Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 12/3 din 23 iulie 2020;

- Dispoziția  Primarului General al municipiului Chișinău nr.141-d din 25 martie 2019 ,,Cu privire la aplicarea prevederilor legii nr.159 din 12.10.2018 ,,privind modificarea și completarea Codului contravențional al republicii Moldova nr.218 - XVI din 24 octombrie 2008”;