Specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular, Direcția generală educație, tinert și sport

Primăria municipiului Chișinău
Data limită de aplicare - 20.06.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii educaționale de stat, coordonarea și monitorizarea procesului educațional în instituțiile publice și private de învățământ  primar și secundar general, inclusiv instituțiile de învățământ special/ auxiliar din municipiul Chișinău.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Monitorizarea  implementării Curriculumului Național: Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, curriculum la disciplina  educația plastică  și  educația tehnologică disciplinele opționale, ghidurile și reperele metodologice la  educația  plastică și educația tehnologică;

2. Monitorizarea calității managementului curricular,calității serviciilor educaționale prestate, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale  speciale  supravegherea modului de organizare și funcționare a alternativelor educaționale;

3.  Monitorizarea  funcționării sistemului instituțional de evaluare a rezultatelor școlare;

4. Organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor și conferințelor la  informatiсă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: superioare și / sau masterat în domeniul pedagogic.

 Experiență profesională: minim 5 ani experiență  didactică, grad didactic.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniul educației;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale;

- Abilități de vorbire: a ține discursuri în fața publicului încât informația sa fie transmisă eficient;

-  Mediere şi aplanare a conflictelor.

 

Atitudini/ comportamente:

 Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

 

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 

 1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014;
 2. Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 235/ 2016;
 3. Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 70/2020;
 4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1091/2020;
 5. Regulamentul privind concursurile și olimpiadele școlare, aprobat prin ordinul MECC nr. 1222/2020;
 6. Regulamentul-cadru al Comisiei multidisciplinare intrașcolare din instituția de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul MECC nr. 683/2019; 
 7. Codul de etică a cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului nr. 861/2015;
 8. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 200/2021;
 9. Cadrul de Referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul ministrului nr. 432/2017;
 10. Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1249/2018;
 11. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, cu modificările aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1467 din 12.11.2019;
 12. Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul ministrului nr. 98/2015;
 13. Standarde de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul ministrului 1124/2018;
 14. Standarde de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ secundar general, aprobată prin ordinul ministrului nr.419/2020;
 15. Instrucțiunea privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dezabilități, aprobată prin ordinul ministrului nr. 1934/2018;
 16.  Instrucțiunea privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității simultane, aprobată prin ordinul ministrului 1002/2020;
 17. Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin ordinul ministrului nr.581/2020;
 18. Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar în anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordinul ministrului 660/2021;
 19. Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, aprobată prin ordinul MECC nr 351/2020;

    20.Curricula disciplinare în vigoare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.