Specialist superior (perioadă determinată), Direcţia stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă Casa Teritorială de Asigurări Sociale s. Rîşcani, mun. Chișinău

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 10.10.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea în teritoriul deservit a politicilor statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, precum şi deservirea beneficiarilor din teritoriul respectiv

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea indemnizaţiilor de maternitate;
 • Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor şi informaţiilor pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizațiilor de maternitate;
 • Întocmirea documentelor privind calcularea sumelor de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizații de maternitate încasate necuvenit;
 • Contribuirea la informarea eficientă a populaţiei din teritoriul deservit privind stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizațiilor de maternitate.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Condiţii de bază

 1.  deţine cetăţenia Republicii Moldova ;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite
 3. în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 4. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 5. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 6. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 7. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 1. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 2. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie
 3. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice

Studii: 

- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate;

 - Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale)

Experienţă  profesională:  minimum 06 luni experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;

-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Abilităţi: Cunoştinţe de utilizare a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă/ prin e-mail Dosarul  de concurs:

 1. formularul de participare http://cnas.md/tabview.php?l=ro&idc=531&t=/Functii-vacante/;
 2. copia  buletinului  de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, după caz, certificat de activitate;
 5. cazierul judiciar – (pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere);
 6. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158 / 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 /2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/ 1999

Legea nr. 289 /2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Hotărîrea Guvernului nr. 108 /2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 /2020
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021