Specialist superior (perioadă nedeterminată), Serviciul evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale, CTAS Ștefan Vodă

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 11.10.2021, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor statului în domeniul evidenței plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale prin înregistrarea şi evidenţa, în teritoriul deservit, a plătitorilor și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

 • Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru înregistrarea şi evidenţa   plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
 • Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor/informaţiilor ce ţin de înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Realizarea activităţilor de actualizare a datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale;
 • Contribuirea la informarea eficientă a persoanelor fizice şi juridice din teritoriul deservit privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

 •  Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept,economie,  finanţe, contabilitate;
- Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale).
Experienţă  profesională: minimum 6 luni de experiență profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
Abilități:
Cunoştinţe de utilizare a computerului
Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

4930,00 lei.

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000