Specialist superior (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea indemnizațiilor familiilor cu copii, ajutoare și compensații Casa Teritorială de Asigurări Sociale sect. Rîşcani, mun. Chișinău

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 10.10.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea, în teritoriul deservit, a politicilor statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, indemnizațiilor paternale și diferitor tipuri de ajutoare și compensaţii, precum şi deservirea beneficiarilor din teritoriul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor;
 2. Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor;
 3. Prelucrarea documentelor/ informaţiilor pentru suspendarea, reluarea şi prelungirea dreptului la indemnizaţii familiilor cu copii, ajutoare şi compensaţii şi întreprinderea măsurilor întru restituirea sumelor încasate necuvenit;
 4. Contribuirea la informarea eficientă  a populaţiei din teritoriul deservit privind stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ajutoarelor şi compensaţiilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4.  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice  

Studii: 

- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate;

 - Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale)

Experienţă  profesională:  Minimum 06 luni  experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;

-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Abilităţi: Cunoştinţe de utilizare a computerului

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă/ prin e-mail Dosarul  de concurs:

 1. formularul de participare http://cnas.md/tabview.php?l=ro&idc=531&t=/Functii-vacante/;
 2. copia  buletinului  de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, după caz, certificat de activitate;
 5. certificatul medical,cazierul judiciar – (pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere)
 6. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999

Legea nr. 315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii

Hotărîrea Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii nr. 1478 din 15.11.2002

Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj;

Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă (Anexa nr.11)
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021