specialist superior (perioadă nedeterminată),Serviciul evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări socialeCTAS Anenii Noi

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 30.05.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor statului în domeniul evidenței plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale prin înregistrarea şi evidenţa, în teritoriul deservit, a plătitorilor și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

 • Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
 • Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor/informaţiilor ce ţin de înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Realizarea activităţilor de actualizare a datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale;
 • Contribuirea la informarea eficientă a persoanelor fizice şi juridice din teritoriul deservit privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 •  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 • Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: 
  Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul contabilitate, economie, finanţe, drept economic;
  Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei  publice, comunicării organizaţionale).
  Experienţă  profesională  minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
  Cunoştinţe:
  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;
  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu
  Abilități:
  Cunoştinţe de utilizare a computerului
  Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
   Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal pînă la ora 15:00

  Salariul pe funcție

  De la 5220 Lei

  Bibliografia concursului

  Constituţia Republicii Moldova
  Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021                 Acte normative  în domeniul serviciului public
  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
  Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
  Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
  Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
  Acte normative  în domeniul  de  specialitate
  Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
  Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
  Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021