Specialist superior Secția asistență juridică, Secția asistență juridică

Pretura sectorului Ciocana
Data limită de aplicare - 30.09.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea  și monitorizarea măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă, instituite de către instanta de judecată.
 2. Perfectează referințe pe cauzele de aplicare a măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă;
 3. Pregătirea dosarului personal al persoanei în privința căreia urmează a fi aplicată tutela;
 4. Reprezintă Pretura în instanţele de judecată şi organe de drept.
 5. Examinează petiţiile parvenite (în caz de necesitate cu ieşire la faţa locului) şi                               
 6. întocmeşte răspuns în scris în termenii stabiliţi.
 7. Acordarea asistenţei juridice funcţionarilor preturii

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii Superioare, de licenţă sau echivalente, în drept;
 • Minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Abilităţi de planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, lucru cu    informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a  echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie,   creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul civil al RM
 3. Codul de procedură civilă
 4. Codul administrativ
 5. Codul muncii al RM
 6. Codul contravențional
 7. Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
 8. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 9. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
 10. Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 11. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 12. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 13. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
 14. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 15. Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău;
 16. Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.