Specialist superior Secția interpreți și traducători (sediul Sîngerei), Secția interpreți și traducători

Judecătoria Bălți
Data limită de aplicare - 30.11.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane;

2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;

3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganților în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală;

4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;

5. Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituția Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·         Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova № 225-XV  din  30.05.2003  (în vigoare 12.06.2003);

·        Codul civil al Republicii Moldova №1107-XV  din  06.06.2002 (în vigoare 12.06.2003);

·         Codul muncii al Republicii Moldova № 154-XV  din  28.03.2003 (în vigoare 01.10.2003);

·         Legea Codul familiei № 1316-XIV  din  26.10.2000 (în vigoare 26.04.2001);

·         Legea Codul penal al Republicii Moldova № 985-XV  din  18.04.2002 (în vigoare 12.06.2003) ;

·         Legea Codul de procedură penală al Republicii Moldova №122-XV  din  14.03.2003 (în vigoare 12.03.2003);

·         Codul administrativ al Republicii Moldova №116 din 19.07.2018 (în vigoare 01.04.2019);

·         Legea privind organizarea judecătorească № 514-XIII din 06.07.1995 (în vigoare 19.10.1995);

·         Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești № 87 din 21.04.2011 (în vigoare 01.07.2011);

·         Legea privind accesul la informație № 982-XIV din 11.05.2000 (în vigoare 28.07.2000);

 3.  Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

·        Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public № 158-XVI din 04.07.2008 (în vigoare 01.01.2009);

·        Legea privind Codul de conduită a funcționarului public № 25-XVI din 22.02.2008 (în vigoare 01.01.2009);

·        Legea privind declararea averii şi a intereselor personale №133 din 17.06.2016 (în vigoare 01.08.2016, cu excepția prevederilor art.7 - 01.01.2018);

·       Legea privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice № 271-XVI din  18.12.2008 (în vigoare 24.05.2009);

·       Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar № 270 din  23.11.2018 (în vigoare 01.12.2018);

·         Legea privind statutul şi organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești № 59-XVI  din 15.03.2007 (în vigoare 01.01.2008).

4.  Legislația CEDO.

5. Alte acte legislative în domeniul.