Specialist superior, Secția social-economică

Pretura sectorului Botanica
Data limită de aplicare - 10.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Monitorizarea activităților agenților economici din sector în vederea asigurării respectării legislației în domeniul economic.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea petițiilor și demersurilor cu elaborarea proiectelor de răspuns la ele. Elaborarea proiectelor de acte organizatorice și administrative în domeniile ce ţin de competenţa Secției.
 2. Contribuirea la combaterea comerţului stradal neautorizat prin constatarea și întocmirea proceselor-verbale în cazul contravențiilor prevăzute de art. 181, art. 273 din Codul contravențional al Republicii Moldova.
 3. Examinarea cererilor pentru eliberarea autorizațiilor de comerț stradal sezonier și tematic în baza dispozițiilor Primarului General și Pretorului de sector.
 4. Monitorizarea şi prezentarea notelor informative și dărilor de seamă privind genurile de activitate practicate de agenţii economici şi nivelul de dezvoltare socio-economic a sectorului.
 5. Organizarea activității comisiilor specializate în problemele social-economice și planificarea în comun cu Direcția asistență socială a acțiunilor cu caracter social în sector.
 6. Monitorizarea procesului de demolare / demontare și  evacuare a unităților de comerț.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii: superioare economice, juridice, administrație publică.
 • Experienţă profesională: binevenită.

 

Cunoştinţe:

 • Legislaţia în vigoare în domeniu;
 • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: de analiză și sinteză, previziune, planificare, prelucrare a informațiilor, interpretare și valorificare, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, motivare, mobilizare, aplanare a conflictelor și soluționare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: spirit organizatoric, perseverență, inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, corectitudine, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul muncii al Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Codul contravențional al Republicii Moldova
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
 • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior
 • Hotărârea Guvernului nr. 1083/2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației
 • Hotărârea Guvernului nr. 1141/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii
 • Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/4 din 13.12.2019
 • Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 15/14 din 27.12.2021
 • Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 17/6 din 01.10.2020
 • Regulamentul cu privire la salubrizare aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 12/3 din 23.07.2020
 • Dispoziția nr. 141-d din 25.03.2019 ,,Cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 159/2018 privind modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008