Specialist superior , Serviciul relații externe și comunicare

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 12.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională/națională cu partenerii de dezvoltare și organizațiile omoloage precum și atragerea proiectelor de asistență tehnică.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Efectuarea activităţilor de coordonare referitor la ofertele pentru constituirea programelor de colaborări internaţionale.

2. Analizarea documentelor elaborate de organizațiile internaționale, la care Republica Moldova este parte, având implicații în domeniul subvenționării agriculturii.

3. Organizarea participării reprezentanților Agenţiei în cadrul ședințelor, expoziţiilor, întâlnirilor de lucru, workshop-urilor, târgurilor de profil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul diplomatic, relații internaționale, filolog limbi moderne/limbi străine, drept internațional.
Cunoștințe: - Cunoașterea legislației în domeniu;
                   - Cunoașterea dreptului internațional (cel puțin aspectele generale);
                   - Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
                   - Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
                   - Abilități de utilizare a computerului.
Experiență profesională: Minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferință în serviciul public.
Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5880 Lei

Bibliografia concursului

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public;

- Legea nr.25/2008 privind codul de conduită al funcționarului public;

- HG nr.201/2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr.158/2008;
- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
- Legea integrității nr. 82/2017;
- Legea nr. 276/2016  cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;
- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;
- HG nr. 476  din  18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;
Acte normative din domeniul de specialitate:

- HG nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
- Acordul de Asociere între Republica Moldova, de pe o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului și consiliului european din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.