Specialist, Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică

Agenția Relații Funciare și Cadastru
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii, infrastructurii naţionale de date spațiale (INDS) şi  dezvoltarea colaborării internaţionale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticiiși infrastructurii de date spațiale;

2. Asigură transparenţa în procesul adoptării deciziilor privind elaborarea actelor legislative şi normative noi şi modificarea celor existente; 

3. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor noi în domeniul organizării activităţii geodezice, cartografice, geoinformatice și infrastructurii de date spațiale;

4. Participă la integrarea datelor spaţiale existente în infrastructura europeană şi globală de date spaţiale.

5. Participă la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul geodezei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • Superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

 

Experienţă profesională:

 • Vechime în muncă în specialitate cel puţin 1-3 ani, vechimea în muncă în serviciul public va fi un avantaj.

Cunoștințe :

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;

Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, MapInfo, Internet, ect

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5260 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografie:

 

 

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;

Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din  17 iunie 2016;  

Legea Nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica”.

Hotărârea Guvernului nr.383 din 12.05.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru.”

 Hotărârea Guvernului nr.731 din 05.08.1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova.”

Hotărârea Guvernului nr.48 din 19.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rețeaua geodezică națională.”