Auditor public superior în cadrul Direcției generale de audit V

Curtea de Conturi
Data limită de aplicare - 21.02.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea de către CCRM a atribuţiilor instituţionale stabilite de legislaţia în vigoare, prin efectuarea auditurilor publice externe.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea în calitate de șef de echipă în cadrul activităților de audit
 2. Întocmirea documentelor de lucru a auditului cu respectarea cerințelor de calitate a auditului
 3. Participarea la elaborarea proiectelor de raport al Curții de Conturi și proiectelor de Hotărîri, precum și a Raportului anual al Curții de Conturi
 4. Contribuirea la dezvoltarea activităților de audit și de eficientizare a acestora

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințele postului:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul finanțelor, contabilității;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cursuri de perfecționare profesională;
 • experiență profesională în domeniu doi ani (pentru funcția de auditor public superior);
 • operarea la computer: Word, Excel , Power (obligatoriu);
 • un avantaj: vechime în serviciu public, cunoașterea limbilor vorbite pe teritoriul țării și  a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza).

Cunoștințe:

 • cunoștințe teoretice generale privind principiile contabilității aplicabile în sectorul bugetar;
 • cunoștințe teoretice generale a standardelor internaționale de raportare financiară și a standardelor naționale de contabilitate;
 • cunoștințe teoretice generale privind elaborarea şi examinarea documentelor în cadrul misiunii de audit.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • forma medicală sau declarația pe propria răspundere (F-086);
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • copia livretului militar/adeverință de recrut;
  • o fotografie (format 4x5).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA din 29 iulie 1994.
 2. LEGEA Curții de Conturi nr.260 din 07.12.2017.
 3. LEGEA cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.
 4. LEGEA privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016.
 5. LEGEA integrității nr.82 din 25.05.2017.
 6. LEGEA contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
 7. LEGEA privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003.
 8. LEGEA privind controlul financiar public intern nr. 229  din  23.09.2010.
 9. LEGEA finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.
 10. LEGEA privind activitatea de audit nr. 61 din 16.03.2007
 11. LEGEA privind auditul situațiilor financiare nr.271 din 15.12.2017.
 12. LEGEA privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018.
 13. LEGEA privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.
 14. LEGEA privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996
 15. LEGEA cu privire la actele normative nr. 100/22.12.2017.
 16. LEGEA privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008.
 17. LEGEA privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 18. Standardele Naționale de Audit www. mf.gov.md.
 19. Standardele Naționale de Contabilitate www. mf.gov.md.
 20. Standarde Internaționale de Raportare Financiară www. mf.gov.md.
 21. Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2025 https://www.ccrm.md/ro/strategia-de-dezvoltare-a-curtii-de-conturi-pentru-perioada-3571_92059.html
 22. Codul etic https://www.ccrm.md/ro/codul-etic-3571_92063.html