Auditor public superior în Direcția generală metodologie, planificare și raportare

Curtea de Conturi
Data limită de aplicare - 20.03.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și metodologiilor de audit, acordarea asistenței metodologice, realizarea auditului public extern

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetățenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințele postului:
 
- studii superioare de licență și master în domeniul contabilității;
- cunoașterea legislației în domeniu;
- cursuri de perfecționare profesională;
- experiență profesională în domeniu doi ani (pentru funcția de auditor public superior);
- operarea la computer: Word, Excel , Power (obligatoriu);
- un avantaj: vechime în serviciu public, cunoașterea limbii engleze și a limbii ruse.
 
Abilități:
de aplicare a prevederilor legislației în domeniul auditului, soluționare a problemelor, analiză și sinteză, expunere verbală și scrisă în mod citeț și coerent, capacitatea de elaborare şi examinare a documentelor puse în sarcina subdiviziunii, lucru în echipă, utilizarea computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare la concurs;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • copia carnetului de muncă/certificat ce atestă vechimea in muncă (Extras din cont CNAS);
  • forma medicală sau declarația pe propria răspundere (F-086);
  • cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • copia livretului militar/adeverință de recrut;
  • o fotografie (format 3x4).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.NOTĂ:  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului pentru a verifica veridicitatea lor, în caz de neprezentare a acestora, dosarul de concurs cade sub sancțiunea RESPINS.Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Salariul pe funcție

L.270/23.11.2018

Bibliografia concursului

 • CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA din 29 iulie 1994.
 • LEGEA Curții de Conturi nr.260 din 07.12.2017.
 • LEGEA cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.
 • LEGEA privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008.
 • LEGEA privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 • LEGEA privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016.
 • LEGEA integrității nr.82 din 25.05.2017.
 • LEGEA contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
 • LEGEA contabilităţii şi raportării financiare 287/15.12.2017.
 • LEGEA privind controlul financiar public intern nr. 229  din  23.09.2010.
 • LEGEA finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.
 • LEGEA cu privire la actele normative nr. 100/22.12.2017.
 • LEGEA privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018.
 • LEGEA privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.
 • Standardele Naționale de Audit www. mf.gov.md.
 • Standardele Naționale de Contabilitate www. mf.gov.md.
 • Ordin MF nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea www. mf.gov.md.
 • Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova pe anii  2016-2020.  http://www.ccrm.md/strategii-si-coduri