Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : Șoseaua Hîncești 38A
Persoană de contact: Nadejda Stînca
Telefon: 022 54 54 11
E-mail:
Website: www.anacip.md

Specialist superior, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Data-limită de depunere a documentelor:

30.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în învățământul profesional tehnic.
Sarcini de bază:
- promovarea politicii de stat şi asigurarea exercitării legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării calității în învățământul profesional tehnic;
- asigurarea realizării procesului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic şi a programelor de studii ale acestora;
- monitorizarea procesului de realizare a sarcinilor/dispoziţiilor şi elaborarea răspunsurilor solicitate conform procesului de evaluare;
- realizarea activităţii de organizare şi desfăşurare a selectării experţilor – evaluatori;
- asigurarea procesului de depunere şi validare a dosarelor;
- exercitarea altor atribuții în domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon:

022 78 38 57

E-mail:

contact@anacec.md

Web site:

www.anacip.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

șos. Hîncești 38A, MD-2028

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă – studii superioare de licență / de master;
- în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare de licență / de master sau echivalente;
- experiență în instituțiile ce realizează programe de învățământ profesional tehnic de cel puțin 1 an;
- cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşte cadrul normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului profesional tehnic;
- posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  - formularul de participare, anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.
Notă:
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea - vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 5100 lei

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administrației publice:
Constituția Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (Hotărîrea Guvernului nr.616/2016);
Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul ME nr. 840/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul ME nr. 550/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (Ordinul ME nr. 1158/2015);
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (Ordin nr. 234/2016);
Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual (Hotărârea Guvernului nr. 70/2018);
Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile (Ordinul ME nr. 1205/2015);
Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul MECC nr. 488/2019);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018).