Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : Șoseaua Hîncești 38A
Persoană de contact: Nadejda Stînca
Telefon: 022 54 54 11
E-mail:
Website: www.anacip.md

Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Data-limită de depunere a documentelor:

30.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în învățământul profesional tehnic
Sarcini de bază:
- promovarea politicii de stat şi asigurarea exercitării legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării calității în învățământul profesional tehnic;
- elaborarea şi propunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative privind asigurarea calității în învățământul profesional tehnic;
- asigurarea realizării procesului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic şi a programelor de studii ale acestora;
- monitorizarea procesului de realizare a sarcinilor/dispoziţiilor şi elaborarea răspunsurilor solicitate conform procesului de evaluare;
- realizarea activităţii de organizare şi desfăşurare a selectării experţilor – evaluatori;
- asigurarea procesului de depunere şi validare a dosarelor;
- exercitarea altor atribuții în domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon:

022 78 38 57

E-mail:

contact@anacec.md

Web site:

www.anacip.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

șos. Hîncești 38A, MD-2028

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă – studii superioare de licență / de master;
- în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare de licență / de master sau echivalente;
- experiență în instituțiile ce realizează programe de învățământ profesional tehnic de cel puțin 1 an;
- cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşte cadrul normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului profesional tehnic;
- posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  - formularul de participare, anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.

Notă:
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 5792 lei.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administrației publice:
Constituția Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (Hotărîrea Guvernului nr.616/2016);
Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017);

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul ME nr. 840/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul ME nr. 550/2015);
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (Ordinul ME nr. 1158/2015);
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (Ordin nr. 234/2016);
Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual (Hotărârea Guvernului nr. 70/2018);
Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile (Ordinul ME nr. 1205/2015);
Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar (Ordinul MECC nr. 488/2019);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018);
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar dual (Ordinul MECC nr. 1331/2018).