Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Relaţii Interetnice

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. A. Mateevici 109/1
Persoană de contact: Doina Belous
Telefon: 022 243285
E-mail:
Website: http://www.bri.gov.md/

Șef Serviciul juridic și resurse umane, Serviciul juridic și resurse umane

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Serviciul juridic și resurse umane, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor:

31.10.2019

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea juridică a activităţii Agenției Relaţii Interetnice şi realizarea procedurilor de achiziţii publice cît şi  are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucrul cu personalul.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Chirilenco

Telefon:

022 241234

E-mail:

sjru@bri.gov.md

Web site:

http://www.bri.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Str. Alexei Mateevici 109/1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Realizarea consecventă a politicii şi a procedurilor de personal în baza principiilor de stabilitate în funcţie publică, obiectivitate, transparenţă, apreciere după merit, oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Diplomă de studii superioare în domeniul dreptului.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

7500

Bibliografia concursului:

- Constituția Republicii Moldova;
- Legea  cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic aparținând organizațiilor lor;
- Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite;
- Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea privind transparența în procesul decizional;
- Hotărârea 593 din 25.06.18 Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Publice;
- Hotărâre de guvern NR. 1464 din 30.12.16 Privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027;
-Hotărârea de Guven Nr. 313 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel;