Șef Serviciu, Serviciul autorizare import-export

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Data limită de aplicare - 11.10.2021, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

   Elaborarea și perfectarea actelor legislative și normative în domeniul coordonării și reglării fluxului medicamentelor și dispozitivelor medicale importate, precum și recepționarea, examinarea și avizarea cererilor pentru autorizarea importului și plasarea în piață farmaceutică a medicamentelor, dispozitivelor medicale, materiei prime medicamentoase, articolelor de ambalaj, alte produse farmaceutice, inclusiv în calitate de mostre sau standarte de referință și produselor de degradare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Autorizarea importului de medicamente, materia primă medicamentoasă, articole de ambalaj, alte produse farmaceutice și parafarmaceutice.
 2. Examinarea demersurilor, reclamațiilor și sugestiilor în domeniul importului exportului  de medicamente parvenite de la persoane juridice și/ sau fizice din țară sau rezidenți străini.
 3. Coordonarea și monitorizarea exportului de medicamente și altor produse farmaceutice.
 4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative și normative în domeniul coordonării și reglării fluxului medicamentelor importate.
 5. Organizarea și monitorizarea activităţii Serviciului, precum și menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare de licență sau echivalente în domeniul farmaceutic sau medical.

3 ani experiență profesională în domeniu.

 • cunoaşterea legislaţiei  naţionale în domeniul medicinii și farmaciei;
 • cunoaşterea legislaţiei medicale internaţionale;
 • cunoștinţe în domeniul sistemului de management al calității ISO 9001;
 • cunoașterea limbii române, ruse, engleze (și/sau a unei alte limbi străine);
 • cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Conform legislației

Bibliografia concursului

Acte normative specifice domeniului de comeptență:

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;

Legea nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;

Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

Legea nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii;

Legea nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate;

Hotărârea Guvernului nr. 504  din  12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice;

Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice;

Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori;

Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; 

Hotărârea Guvernului nr. 777 din  13.08.1997 privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a comerţului exterior; 

Hotărârea Guvernului nr. 1352 din  03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul Medicamentului.

Acte normative specifice funcției publice:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public,
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, ș.a.