Consultant principal, Direcția învățământ general (concurs prelungit)

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Data limită de aplicare - 27.01.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei
Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicilor educaționale la disciplinele din cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare în învățământul general.

 Sarcinile de bază
1. Asigurarea coordonării disciplinelor Limba şi literatura română / limbi străine;
2. Realizarea procesului de elaborare şi implementare a Curriculumului Național, curriculei disciplinare obligatorii/opţionale, a standardelor de servicii educaţionale, precum şi evaluarea impactului acestora asupra învăţământului primar, gimnazial şi liceal la disciplinele limba şi literatura română/limba străină;
3. Asigurarea evaluării calităţii și estimarea necesarului de manuale şcolare pentru disciplinele coordonate și elaborarea planului editorial;
4. Monitorizarea activității manageriale a organelor locale de specialitate din domeniul învăţământului, a instituţiilor din stânga Nistrului din subordinea ministerului şi a instituţiilor de subordine republicană, coordonarea metodologică a procesului de planificare/dezvoltare a rețelei școlare, inclusiv a normelor de personal;
5. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor republicane la disciplinele şcolare din învățământul general.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
- Superioare de licență sau echivalente, în domeniul Științe ale educației (specializarea: Limba română/limbi străine)
- Grad didactic/managerial

Cunoștințe:

- Experienţă profesională de minim 3 ani în/cu instituţiile de învăţământ general;
- Cunoașterea a două limbi de circulație internațională (limba engleză va constitui un avantaj);
- Abilități de utilizare a computerului;
- Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul învăţământului general;
- Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs)  http://lex.justice.md/md/331023/
  2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  - Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal (documentele depuse prin email vor fi scanate și transmise electronic într-un singur fișier, în format PDF)Documentele se depun până la data de 27.01.2020, orele 16.00.

Salariul pe funcție

de la 8000 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea  nr. 158 /2008  cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public
 •  Legea nr. 16 /2008  cu privire la conflictul de interese
 •  Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public
 • Legea nr.982 /2000 cu privire la accesul la informație
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Hotărârea nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public
Acte normative în domeniul de specialitate
 
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 / 2003
 • Strategia de dezvoltare a învățământului general
 • Regulamentul – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar,  ciclul I și II
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea,  absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal 
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice/manageriale
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar  general din perspectivele școlii prietenoase copilului
 • Regulamentul de admitere în învățământul liceal
 • PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de  studii 2019 – 2020
          https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general