C33. Consultant principal, Secția asistență juridică și înregistrare contracte, Direcția juridică

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Data limită de aplicare - 30.11.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

II. Sarcinile de bază:
• Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor AGEPI în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova;
• Elaborarea ordinelor de executare a actelor procesuale emise de instanţele judecătoreşti/executori judecătoreşti/alte autorităţi;
• Examinarea petițiilor și perfectarea corespondenței cu diferite instituții și   autorități;
• Selectarea şi furnizarea, la cererea executorilor judecătorești/administratorilor autorizați/autorităților administrației publice, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală;
• Realizarea altor sarcini în conformitate cu Regulamentul subdiviziunii.
~~. Scopul general al funcției:
Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor AGEPI în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova şi alte organe de drept pe cauze cu un grad înalt de complexitate; executarea actelor procesuale emise de instanţele judecătoreşti/executori judecătoreşti/alte autorităţi; selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală; examinarea şi elaborarea răspunsurilor la petiţii, scrisori, interpelări.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

III. Cerinţe specifice:

Studii: Superioare juridice.
 
Experienţă profesională: 4 ani de experiență în domeniul juridic.
 
Cunoştinţe:

• Cunoașterea legislației în domeniu și specifică activității Secției;
• Cunoașterea tratatelor internaționale în domeniul proprietății intelectuale;
• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
• Abilități de utilizare a computerului;
• Cursuri de consilier în domeniul proprietății intelectuale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare
  • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
  • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  • acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat de pe pagina web a AGEPI).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

6980

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
• Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 2014;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1247 din 19.12.2018 privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
• Acte normative în domeniul serviciului public:
• Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
• Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
• Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
• Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
• Codul administrativ al Republicii Moldova;
• Codul civil al Republicii Moldova;
• Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
• Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.
• Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
• Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
• Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
• Acte normative în domeniul de specialitate:
• Strategia Națională în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012;
• Legea cu privire la tratatele internaționale ale RM nr. 595 din 24 septembrie 1999;
• Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;
• Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1472 din  30.12.2016;
• Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate nr. 655/2000;
• Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161/2007;
• Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008;
• Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39/2008;
• Legea privind protecția invențiilor nr. 50/2008;
• Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr. 66/2008;
• Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000;
• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industrial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008;
• Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de planta, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009;
• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009;
• Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009;
• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 18.07.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licența, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrial.