Specialist, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 08.06.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare a prognozei bugetului.
 • Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 • Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 • Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic sau finanțe.
  Abilități: - de utilizare a calculatorului.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
   Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   Formularul de participare
   Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de perfecționare profesională sau de specialitate
   Cazierul judiciar sau declarația pe proprie raăspundere cu nu are antecedente penale sau interdicții de a ocupa funcția publică

   Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  • Constituția Republicii Moldova
  • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
  • Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
  • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale** (republicată în Monitorul Oficial nr. 384-395 din 12 octombrie 2018);
  • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:
  • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.