specialist principal , Secţia evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ (sediul Fălești)

Judecătoria Bălți
Data limită de aplicare - 29.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 Efectuarea lucrărilor automatizate și manuale de evidență și documentare procesuală;

Salariul de funcție

De la 8230 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

-  Gestionarea și asigurarea înregistrării manuale a tuturor tipurilor de cereri, documente, demersuri, interpelări, a cauzelor civile, comerciale, insolvabilitate și de contencios administrtive;

-  Gestionarea și asigurarea înregistrării electronice în termeni prevăzuți de legislație  a tuturor tipurilor de cereri, documente, demersuri, a cauzelor civile, comerciale, insolvabilitate și de contencios administrtive;

-  Asigurarea circulației operative a documentelor și informației  în secție;

-  Asigurarea în limita competenței a exactității și corectitudinii procesului de generare a rapoartelor statistice electronice;

-  Perfectarea nomenclatorului și transmiterea dosarelor civile, comerciale, insolvabilitate și de contencios administrtive în arhiva instanței.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare juridice;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

- Codul civil al RM;

- Codul Muncii al RM;               

- Codul Familiei al RM;

- Codul Penal al RM;

- Codul de procedură penală al RM;

- Codul contravențional al RM;

- Codul de Executare al RM;

- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:     

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;