Specialist superior , Secția interpreți și traducători (sediul Sîngerei)

Judecătoria Bălți
Data limită de aplicare - 29.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Сontribuie la asigurarea accesului la justiție  pentru justițiabili, realizând  dreptul participanților la proces, asigurând interpretarea/traducerea din limba română în limba rusă și viceversa.

Salariul de funcție

De la 7250 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

-  Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane.

-  Asigurarea interpretării la cererea participanților la proces în ședințele de judecată.

-  Implementarea respectării drepturilor procesuale  ale litigianților  în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, Codului de Procedură Penală și ale Codului Contravențional.

-  Executarea traducerii  actelor procedurale în scris.

-  Realizarea traducerii complete, exacte a hotărârilor și a altor materiale, traducerea cărora  este prevăzută de legislația națională.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

 • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
 • Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 17.07.2014;
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
 • Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;
 • Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
 •  Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanței judecătorești;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;
 • Alte acte legislative.