Specialist , Direcția monitorizare postachitare

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură
Data limită de aplicare - 04.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea realizării sarcinilor Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură prin verificarea postinspecție a respectării de către beneficiari a cerinţelor înaintate privind acordarea de ajutor financiar nerambursabil, în vederea constatării realizării şi implementării acestora conform condiţiilor de eligibilitate, precum și prin  monitorizarea continuă a respectării îndeplinirii angajamentelor asumate de către beneficiarul de subvenţii.

Salariul de funcție

De la 7250 Lei (brut) sporuri, premii

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Asigurarea implimentării procesului de monitorizare postachitare a dosarelor care au fost autorizate, din cadrul FNDAMR sau din fondurile altor proiecte gestionate de Agenție;
2) Raportarea încălcarilor depistate în urma efectuării misiunilor de inspectare postachitare;
3) Asigurarea procesului de efectuare a inspecțiilor postachitare neplanificate (MAC-P, solicitări externe etc).

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în unul din domeniile economie, finanțe, drept, agricultură sau tehnic.

Cunoștințe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

                    - Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

                    - Abilități de utilizare a computerului.
Experiență profesională: Se admite fără experiență.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;

ABROGATE

- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Sursa de informare: htpp://aipa.gov.md/ ; https://www.legis.md/