Specialist în reglementarea regimului funciar al primariei s. Saseni

Primăria Săseni
Data limită de aplicare - 25.03.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma organizațional - juridică, tipul de proprietate asupra pământului și hotarele administrativ-teritoriale.

Salariul de funcție

De la 6000 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3.Ţinerea cadastrului funciar;

4.Ţinerea monitoring-ului funciar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii: superioare sau medii de specialitate absolvită
 • Experiență profesională
 • Vechime în muncă cel puțin un an
 • Cunoașterea legislației naționale în domeniul reglementării regimului funciar

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Codul Funciar nr.828-XII din 25.12.1991;
 2. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998
 3. Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007;
 4. Legea privind prețul notrmativ și modul de vânzare-cunpărare a pământului nr.1308-XIII din 27.07.1997;
 5. Legea privind formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004;
 6. Legea privind administrarea și deetizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007;
 7. Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000;
 8. Legea 436 din28.12.2006 privind administrația publică locală,
 9. Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă ;
 10. Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 11. Codul Muncii al Republicii Moldova.