Inspector principal, Direcția volumelor și costurilor lucrărilor în construcții

Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 22.07.2020, 17:57

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

1.    Efectuarea controaleor de specialitate privind utilizarea investițiilor publice în construcții și înaintarea propunerilor privind organizarea eficientă a controalelor;
2.    Participarea la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor și a instalațiilor aferente, finanțate din bugetul de stat, sau din bugetele locale;
3.    Stabilirea gradului de avariere a construcțiilor  și, în cazul în care construcțiile prezintă pericol, interzicerea exploatării acestora;
4.    Înaintarea către Comisia de atestare tehnico-profesională a responsabililor tehnici, diriginților de șantier, proiectanților, verificatorilor de proiecte și a altor specialiști implicați în procesul de construcție;
5.    Constatatea și întocmirea proceselor- verbale cu privire la contravenții;
Participarea în comisiile de atestare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 • studii superioare tehnice, de licență sau echivalente în domeniul construcțiilor;
 • specializare în domeniul de activitate
 • experiență în domeniu 2 ani;
 • Cunoaşterea legislaţiei muncii, cadrului normativ privind funcția publică, structura și organizarea administrației publice;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivelul B1 (scris/citit/vorbit) constituie un avantaj;
 • planificarea activității proprii, lucru cu informația, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucrul în echipă;
 • atenție la detalii, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • - formularul de participare, (indicat în anexa Regulamentului cu privire la ocuparea functiei publice prin concurs aprobat prin Hotarirea Guvernului 201 din 11.03.2009);
   - copia buletinului de identitate;
   - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
   perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   - copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă;
   - cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind obligativitatea prezentării cazierului în termen de 10 zile calendaristice de la data numirii în funcţie;
   acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.
   Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. 
   În cazul depunerii documentelor prin poștă sau e-mail candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru verificarea veridicității.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

 • Legea nr.509-XIII din 22.06.1995 drumurilor* (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-17/32 din 12.01.2018).
 •  Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial nr.155-158/549 din 03.09.2010).
 • Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii (Monitorul Oficial nr.49-50/415 din 25.07.1996).
 • Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.52-53/439 din 08.08.1996).
 • Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente (Monitorul Oficial nr.42-44/349 din 28.06.1996).
 • Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii (Monitorul Oficial nr.86-88/384 din 08.05.2009).
 • Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.170/1708 din 13.12.2002).
 • Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 169-171/923 din 17.09.2010).
 • Hotărîrea Guvernului nr.936 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 13 8-141/1025 din 01.09.2006).