Auditor intern, Serviciul Audit Intern (concurs prelungit)

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 31.01.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul agenției. 

Sarcini de bază:
Participă la elaborarea planului strategic și efectuarea auditului intern al Agenției;
Elaborarea rapoartelor despre auditul realizat;
Evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control și de administrare al Agenției;
Desfășurarea activității de informare și instruire a personalului Agenției în scopul bunei administrări a mijloacelor financiare și a patrimoniului public în conformitate cu legislația în vigoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare sau echivalente în domeniul economiei și/sau dreptului; 
- preferabil experiență profesională în domeniu sau în serviciul public;
- cursuri de perfecționare în domeniul managementului financiar public intern.
- cunoaşterea și înţelegerea structurii sistemului educaţional și a celui financiar din Republica Moldova;
- abilități de operare la calculator (Word, Excel; Power Point).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  - formularul de participare, anexa la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  - Copiile documentelor menționate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
  - Adeverința semnată de conducătorul și contabilul șef al instituției de la ultimul loc de muncă, în care trebuie în mod obligatoriu să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

de la 6290 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158- XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administrației publice
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”
Acte normative în domeniul de specialitate
Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 "Educaţia 2020";
Legea nr. 181 din  25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;
Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010;
Hotărârea Guvernului nr.597 din 02 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern”;
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 82 din 29 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern”;
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 58 din 28 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Standardelor Generale de Audit;
Codul etic al auditorului intern aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010;
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public .