Consultant , Secția juridică din cadrul Direcției management instituțional

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 07.07.2023, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice a activității ministerului, executarea lucrărilor ce țin de perfecționarea legislației în domeniu, precum și îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative.

 

Salariul de funcție

De la 8210 Lei (brut) spor pentru vechime în muncă, spor lunar pentru grad profesional

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Efectuarea expertizei juridice actelor normative și celor administrative și vizarea contractelor ministerului și a instituțiilor din subordine;

2. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea legislației Republicii Moldova, participarea la elaborarea proiectelor tratatelor internaționale;

3. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor ministerului în instanțele judecătorești și alte organe;

4. Monitorizarea și coordonarea activității juridice a instituțiilor din subordine și acordarea suportului metodologic necesar;

5. Monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul combaterii corupției și asigurarea integrității;

6. Acordarea asistenței juridice angajaților din cadrul ministerului, autorităților administrative din subordine, precum și instituțiilor publice în care ministerul are calitatea de fondator.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență/masterat sau echivalente în domeniul dreptului;
Experiență profesională: experiență în domeniu, minim 6 luni.

Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr.158/2008  cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr.982/2000 cu privire la accesul la informație

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Acte normative în domeniul de specialitate

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

Codul cu privire la știinţă și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004

Legea cu privire la cultura fizică şi sport nr. 330/1999

Legea cu privire la tineret nr. 215/2016

Surse de informare:

www.legis.md