Inspector superior , Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 08.09.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea  și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul primar și gimnazial.

Salariul de funcție

De la 7720 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Realizarea de sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităților de control și inspectare a procesului de implementare a actelor normative;
Participarea la procesului de evaluare a modului de realizare a Curriculumului național pentru învățământul primar și gimnazial;
Participarea la realizarea activităților de evaluare și evaluare externă a instituțiilor de învățământ primar și gimnazial în vederea acreditării;
Realizarea procesului de evaluare a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar din instituţiile de învățământ primar și gimnazial;
Elaborarea actelor normative necesare realizării funcției de asigurare a calității în învățământul primar și gimnazial.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare cu profil pedagogic;
- grad didactic/managerial;
- experiență didactică sau de conducere în învățământul general de cel puțin 1 an;
- cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşterea cadrului  normativ general şi  în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului primar și gimnazial;
- posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

 • Codul Educației nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 24.10.2014);
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 • Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1467 din 12.11.2019;
 • Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 432 din 29.05.2017;
 • Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018;
 • Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul
  general,  aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018;
 • Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11.10.2013;
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu I și II, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 235 din 25.03.2016;
 • Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 70 din 30.01.2020;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1091 din 07.10.2020;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 31.05.2012;
 • Planul – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021 – 2022, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 200 din 26.02.2021;
 • Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020;
 • Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobată prin Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ordinul nr. 581 din 23.06.2020.