SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA ADMINSTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Pretura sectorului Botanica
Data limită de aplicare - 30.06.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Responsabil de comunicare, pagina web a Preturii.
Sarcinile de bază:

 • Examinează și elaborează proiecte de răspuns la petiții și demersuri. Elaborează proiecte de acte organizatorice și administrative în domeniile ce ţin de administraţia publică locală și competenţa sa.
 • Creează şi dezvoltă strategii de relaţii publice pentru îmbunătăţirea şi promovarea imaginii pozitive a preturii. Administrează și actualizează pagina-web și pagina oficială a preturii în rețelele de socializare.
 • De comun cu Secţiile și Serviciile Preturii asigură informarea locuitorilor sectorului privind activitatea Preturii. Asigură funcţionarea paginii-web a Preturii (numele de domen, hosting).
 • Asigură preluarea sesizărilor electronice publicate sub formă de comentarii, notificări și mesaje pe pagina oficială al Preturii în rețelele de socializare și pregătește răspunsuri în colaborare cu responsabilii din Secțiile și Serviciile Preturii pe domeniile abordate în comentarii.
 • Administrează platforma EuChisinau.md în pe segmentul de competență a Preturii de sector.
 • Asigură monitorizarea și oferirea suportului informațional, metodologic și logistic secțiilor de votare din sector.
 • Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Examinează și elaborează proiecte de răspuns la petiții și demersuri. Elaborează proiecte de acte organizatorice și administrative în domeniile ce ţin de administraţia publică locală și competenţa sa.
  2. Creează şi dezvoltă strategii de relaţii publice pentru îmbunătăţirea şi promovarea imaginii pozitive a preturii. Administrează și actualizează pagina-web și pagina oficială a preturii în rețelele de socializare.
  3. De comun cu Secţiile și Serviciile Preturii asigură informarea locuitorilor sectorului privind activitatea Preturii. Asigură funcţionarea paginii-web a Preturii (numele de domen, hosting).
  4. Asigură preluarea sesizărilor electronice publicate sub formă de comentarii, notificări și mesaje pe pagina oficială al Preturii în rețelele de socializare și pregătește răspunsuri în colaborare cu responsabilii din Secțiile și Serviciile Preturii pe domeniile abordate în comentarii.
  5. Administrează platforma EuChisinau.md în pe segmentul de competență a Preturii de sector.
  6. Asigură monitorizarea și oferirea suportului informațional, metodologic și logistic secțiilor de votare din sector.

  Tip de angajare

  Perioadă determinată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Cerinţe specifice:

  • Studii: superioare filologie română, jurnalism, științe ale comunicării, relații publice.
  • Experienţă profesională: 1 an.
   
  Cunoştinţe:
  • Legislaţia în vigoare în domeniu;
  • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
  Abilităţi: de analiză și sinteză, previziune, planificare, prelucrare a informațiilor, interpretare și valorificare, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, motivare, mobilizare, aplanare a conflictelor și soluționare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.
  Atitudini/comportamente: spirit organizatoric, perseverență, inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, corectitudine, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
   Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă sau email.

  Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Codul muncii al Republicii Moldova
  • Codul administrativ al Republicii Moldova
  • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
  • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
  • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese
  • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
  • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
  • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional
  • Hotărârea nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
  • Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector