Specialist principal, Serviciul juridic

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Data limită de aplicare - 11.10.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției, precum și reprezentarea în modul stabilit de legislație a intereselor Agenției în instanțele de judecată de toate nivelurile.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea activităţii eficiente a serviciului.
 2. Asigurarea asistenței juridice privind propunerile de modificari legislative parvenite la Agenție.
 3. Asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției.

 4. Reprezentarea în modul stabilit de legislație a intereselor Agenției în instanțele de judecată de toate nivelurile și în fața altor organe de drept.

 5. Colaborarea, din numele Agenției, cu autoritățile administrative centrale de specialitate și autoritățile publice locale pentru realizarea politicii de stat în domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale.

 6. Tratarea solicitărilor și reclamațiilor recepționate și raportarea privind realizarea sarcinilor funcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic;
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: punctualitate, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Conform legislației

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil;
 • Codul de Procedură Civilă.
 • Legea nr. 158-XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;   
 • Legea nr. 1409 /1997 cu privire la medicamente;
 • Legea nr. 1456 /1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
 • Legea nr. 102 /2017 cu privire la dispozitivele medicale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
 • Legea nr. 100 /2017 privind actele normative;