Specialist principal, Serviciul autorizare import - export

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Data limită de aplicare - 19.11.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Recepționarea și examinarea cererilor pentru autorizarea importului de medicamente, materie primă medicamentoasă, articole de ambalaj, alte produce farmaceutice, inclusiv în calitate de mostre sau standarde de referință și produselor de degradare precum și analiza actelor prezentate, verificarea legalității acestora și autorizării în Republica Moldova a medicamentelor solicitate spre import. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea/ înregistrarea Specificației și Autorizației de import în Sistemul de programe ,,Autorizarea Importului de Medicamente’’.
 2. Coordonarea și monitorizarea exportului de medicamente și altor produse farmaceutice și perfectarea corespondenței în domeniul importului-exportului de medicamente.
 3. Recepționarea și examinarea Actelor de prelevare a probei medii privind legalitatea importului de medicamente.
 4. Recepționarea documentelor pentru obținerea autorizației de import a medicamentelor autorizate și neautorizate în Republica Moldova, altor produse farmaceutice și parafarmaceutice, ș.a

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare de licență sau echivalente în domeniul farmaceutic, medical, sau aferent funcției.

Cel puțin 1 an de experiență profesională în domeniu.

- cunoașterea legislației în domeniul serviciului public, medicamentului, activității farmaceutice,

- abilități de utilizare a calculatorului,

- cunoștințe de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Conform legislației

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, ș.a.
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 • Legea nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor.
 • Legea nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
 • Hotărârea Guvernului nr. 777 din 13.08.1997 privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a comerţului exterior.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1352 din 03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul Medicamentului.