Specialist principal , Secția completare, arhive departamentale din cadrul Direcției Arhiva organizațiilor social-politice

Agenția Națională a Arhivelor
Data limită de aplicare - 22.11.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la completarea, păstrarea documentelor în arhivele organizațiilor social-politice și la organizarea lucrărilor de secretariat în instituțiile surse de completare ale Fondului Arhivistic

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea procesului de asigurare a condițiilor optime de păstrare a documentelor în arhivele departamentale și organizarea lucrărilor de secretariat în instituțiile - surse de completare ale Direcției Arhiva organizațiilor social-politice (DAOSP)
 2. Asigurarea preluării la păstrare în depozitele DAOSP a documentelor cu termen permanent de păstrare
 3. Acordarea asistenței consultativ-metodologice arhivelor organizațiilor social-politice pe care le monitorizează referitoare la respectarea și implementarea normelor în domeniul arhivistic
 4. Verificarea activității arhivelor organizațiilor social-politice privind calitatea ordonării tehnico-științifice a documentelor

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul istoriei, specializat în arhivistică, științe socio-umane;

Experiență profesională: minim 1 an în domeniu, preferabil experiență în serviciul public;

Cunoștințe: legislația și cadrul normativ în domeniul arhivistic și al serviciului public;

Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația, utilizarea documentelor de arhivă și a mijloacelor tehnice de birou, de operare la calculator (Word, Excel, Internet etc.)

Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituția Republicii Moldova;

- Codul administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;

Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Acte normative în domeniul de specialitate

- HG nr.143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor;

- Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- HG nr. 352/1992 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;