Specialist principal , Serviciul contabilitate

Pretura sectorului Botanica
Data limită de aplicare - 03.08.2023, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea realizării procesului de achiziții publice. Organizarea, coordonarea și evidența activităților financiar economice.

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut) Salariul de funcție

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea evidenței bunurilor materiale și mijloacelor fixe. Recepţionarea mijloacelor băneşti în casă şi asigurarea transferului acestora pe contul bancar al Preturii.
 2. Realizarea operaţiunilor bancare.
 3. Întocmirea rapoartelor financiar-contabile și verificarea corelării acestora.
 4. Asigurarea evidenței formularelor cu regim special. Ţinerea evidenţei documentelor de casă, conturilor personale.
 5. Asigurarea evidenţei beneficiarilor de mijloace financiare spre decontare şi elaborarea dărilor de seamă privind soldul bănesc.
 6. Întocmirea documentelor primare, registrelor contabile şi asigurarea păstrării acestora până la transmiterea lor în arhivă, conform ordinii stabilite.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul contabilității, economice.
 • Experienţă profesională: 1 an în domeniu sau serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Legislaţia în vigoare în domeniul serviciul public și a contabilității;
 • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, programe contabile.

Abilităţi: de analiză și sinteză, previziune, planificare, prelucrare a informațiilor, interpretare și valorificare, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, motivare, mobilizare, aplanare a conflictelor și soluționare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: spirit organizatoric, perseverență, inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, corectitudine, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul muncii al Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
 • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
 • Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sectorul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar