Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare (concurs prelungit)

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 31.01.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Promovarea și asigurarea calității în evaluarea complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetare și inovare.
 
Sarcini de bază:
1. Elaborarea metodologiilor necesare realizării funcției de evaluare a organizațiilor de cercetare și inovare;
2. Participarea la procesul de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
3. Participarea la formarea evaluatorilor cooptați pentru evaluarea externă a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
4. Acordarea, la cerere, a consultanței în domeniul asigurării calității.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în Republica Moldova; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; f) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare, deținerea titlului științific;
- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşte şi înţelege structura sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşte cadrul normativ general şi în domeniul de cercetare și inovare;
- abilități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  - formularul de participare, anexa la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii
  actului administrativ de numire.
  - Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
  - Adeverința semnată de conducătorul și contabilul șef al instituției, de la ultimul loc de muncă, în care trebuie în mod obligatoriu să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

5100 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 -XV din 28.03.2003.

Acte normative în domeniul administrației publice:
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Codul cu privire la Știință și Inovare (Nr. 259 din 15.07.2004);
Nomenclatorul specialităților științifice (HG nr 199 din 13.03.2013):
Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018) ;
Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018);
Codul de etică şi deontologie profesională a personalului ştiinţific şi științifico - didactic (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 7 din 18 decembrie 2018);
Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate
în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.