Achiziții publice, Aparatul primarului

Primăria municipiului Orhei
Data limită de aplicare - 16.02.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea efectuării conforme a procedurilor de achiziții publice în cadrul Primăriei municipiului Orhei cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea planurilor anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor publice, cu crearea grupurilor de lucru responsabile pentru realizarea achizițiilor publice și a procedurilor stabilite;
 2. Elaborarea documentației de licitație și a altor documente aplicabile în cadrul achizițiilor publice cu implementarea procedurilor de achiziționare a bunurilor, executare a lucrărilor, prestare a serviciilor în baza principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, cu asigurarea transparenței și publicarea procedurilor respective;
 3. Întocmirea informațiilor, rapoartelor și dărilor de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziții publice cu prezentarea lor în modul stabilit conform competențelor inclusiv a informației privind încheierea și executarea contractelor de achiziții publice;
 4. Ținerea evidenței tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziții publice cu întocmirea registrelor respective și transmiterea lor  ulterioară spre arhivare în modul stabilit;

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Condiții de bază :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cel puțin un an în domeniul economic sau achiziții publice.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Lege nr.131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr.665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 3. Hotărârea Guvernului nr.638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 4. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20-01-2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 5. Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15-09-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 8. Lege nr.436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală;
 9. Lege nr.158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 10. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19-07-2018;
 11. Lege nr.982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie;
 12. Lege nr.25 din 22-02-2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.