auditor intern al Serviciului audit intern , Serviciul audit intern

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Data limită de aplicare - 17.06.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea activității de audit intern, evaluarea eficacității controlului intern managerial, prin oferirea recomandărilor în scopul îmbunătățirii activității entității publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Efectuarea misiunilor de audit și control intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control intern al structurii audiate;
  2. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente;
  3. Monitorizarea realizării recomandărilor misiunilor de audit.
  4. Participă la elaborarea planului anual de acțiuni privind desfășurarea misiunilor de audit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
  6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
  7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, finanțelor publice, economice, contabilității și auditului.

Experienţă profesională: preferabil experiență profesională în audit, finanțe publice, economice, drept, experiență în administrația publică.

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1, certificat de calificare al auditorului intern în sectorul public.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
    Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • E-mail

Salariul pe funcție

De la 6860 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

Legea nr. 25/2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

Legea nr 229/2010  privind controlul financiar public intern;

Hotărîrea Guvernului 557/2019 cu privire la aprobarea Codul etic al auditorului intern  Cartei de audit intern;

Ordinul MF nr 189/2015, cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

Ordinul MF nr. 153/2018, privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern;

Ordinul MF nr. 176/2019,  cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

Ordinul MF nr. 161/2020, privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.