Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 30.11.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la activităţile ce ţin de organizarea derulării misiunii de audit intern, pregătirea şi înaintarea rapoartelor, opiniilor şi propunerilor către conducerea ministerului întru îmbunătăţirea activităţilor operaţionale în atingerea obiectivelor. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern; 
 2. Efectuarea auditului intern al Ministerului şi al instituţiilor din subordinea Ministerului;
 3. Prezentarea rapoartelor despre auditul realizat;
 4. Evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control şi de administrarea Ministerului şi a instituţiilor din subordine;
 5. Informarea imediată a ministrului, printr-o notă informativă, despre suspiciunile de fraude şi acte de corupţie;
 6. Elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea activităţii instituţiei supuse auditului;
 7. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi instruire a personalului Ministerului în scopul bunei administrări a mijloacelor financiare şi a patrimoniului public, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul contabilitate, finanţe;

Experienţă profesională: minim 5 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea cerinţelor naţionale şi internaţionale a sistemelor de management şi procedurilor de audit intern;
 • Cunoaşterea principiilor  şi tehnicilor contabile, principiilor de bază în finanţe, economie şi domeniul juridic;
 • Cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice;
 • Noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B1;

Abilităţi: de lucru cu informaţia, de utilizare a computerului, planificare, organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, negociere.

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Curriculum Vitae

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Alte documente confirmative la discreţia candidatului

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9435 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. nr. 98/2012 privind administraţia publică de specialitate;

Hotărârea Guvernului nr. HG147/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii;

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;

Legea contabilităţii nr.113/2007;

Hotărîrea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi a Cartei de audit intern;

Ordinul Ministerului Finanţelor  nr.153/2018  cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern.

Funcții publice similare

Consiliul Audiovizualului

Consultant superior, Serviciul financiar

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă., Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat (FP 304) - 1 funcție vacantă., specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat (FP 304) - 1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Secției deservirea autorităților/instituțiilor bugetare nr.2 din cadrul Trezoreriei Regionale Chișinău-bugetul de stat (FP299) -1 funcție vacantă., specialist principal al Secției deservirea autorităților/instituțiilor bugetare nr.2 din cadrul Trezoreriei Regionale Chișinău-bugetul de stat (FP299) -1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Secției contabilitate din cadrul Direcției Trezoreria Regională Centru (FP 240, FP 242, FP 244) - 3 funcții temporar vacante., specialist principal al Secției contabilitate din cadrul Direcției Trezoreria Regională Centru (FP 240, FP 242, FP 244) - 3 funcții temporar vacante.