AUDITOR INTERN PRINCIPAL , Serviciul audit intern

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Data limită de aplicare - 20.12.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea şi supravegherea derulării misiunilor de audit. Asigurarea bunei funcționări a Serviciului audit intern conform principiilor sistemului de control intern managerial, întru implementarea planului anual al activității de audit intern și sarcinilor stabilite.

Salariul de funcție

De la 8930 Lei (brut) + trepte de salarizare calculate în dependență de vechimea în muncă + spor lunar în mărime de 1300 lei.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea bunei funcționări a Serviciului audit intern conform principiilor sistemului de control intern managerial,  întru implementarea planului anual al activității de audit intern și sarcinilor stabilite;
 2. Participarea la elaborarea politicilor publice și actelor normative conform domeniului de competență;
 3. Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Inspectoratului, determinarea domeniului de activitate și aplicarea tehnicilor necesare pentru a atinge scopurile misiunii de audit;
 4. Realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit;
 5. Elaborarea rapoartelor de audit intern și prezentarea spre examinare conducătorului Inspectoratului;
 6. Monitorizare implementării recomandărilor în cadrul misiunilor de audit;
 7. Protejarea și păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cât și transmiterea acestora către utilizatorii interni sau externi.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul  științelor economice, drept;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public.

 

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de auditor în sistemele de management la întreprinderi sau entități publice;

Cunoștințe:

 • cunoștințe profesionale – cerințe Naționale și internaționale a sistemelor de management si procedurilor de audit intern;
 • cunoașterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic;
 • cunoștințe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituțiile publice;
 • una din limbile de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) prezintă un avantaj;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a aplana situaţii de conflict, de a negocia, de a activa în echipă, perseverență, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: Integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respect faţă de oameni imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, responsabilitate, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres, disciplină.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul funcției publice:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică;
 2. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 3. Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar si procesul bugetar;
 4. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 5. Legea nr. 287 din 15.12.2017 contabilității și raportării financiare;
 6. Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare;
 7. Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007;
 8. Hotărârea Guvernului RM nr. 557 din 19.11.2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern.

Surse de informare:

www.legis.md

https://inst.gov.md/