Auditor intern superior, Secţia audit intern şi managementul calităţii

Biroul Național de Statistică
Data limită de aplicare - 05.08.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul Biroului, contribuind la îmbunătățirea acestuia.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern în cadrul BNS.

2. Efectuarea activităţilor de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control.

3. Evaluarea serviciilor şi proceselor de control intern.

4. Conlucrarea cu managerul unităţii auditate asupra constatărilor şi recomandărilor de audit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul științe economice sau drept economic, preferabil certificat de auditor.
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniile relevante funcției: 1 an.
 • Cunoștințe:

- cunoașterea legislației generale și speciale;

- cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern;

- cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;

- cunoașterea sistemului de management financiar și control;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B1);

- abilități de utilizare a calculatorului - Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative de specialitate:

 • Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică;
 • Legea nr. 229/2020 privind controlul financiar public intern;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Funcții publice similare

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

Consultant principal al Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară (FP40) - 1 funcție vacantă., Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

: consultant principal al Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară (FP 39) - 1 funcție vacantă., Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale (FP 59) - 1 funcție vacantă., Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă (FP 113) – 1 funcție vacantă., Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă (FP 113 B) – 1 funcție vacantă, Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă