Consultant în Direcția relații externe și integrare europeană

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Data limită de aplicare - 17.11.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la consolidarea capacităților funcționale ale Centrului prin implementarea procesului de promovare a standardelor europene și celor internaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și coordonarea cooperării internaționale a Centrului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea procesului de dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu reprezentanții autorităților internaționale de protecție a datelor cu caracter personal;
 2. Identificarea, elaborarea, atragerea și implementarea proiectelor de asistenţă internaţională;
 3. Traducerea informațiilor, documentelor, comunicatelor de presă plasate pe pagina web a Centrului, precum și oferirea serviciilor de interpret (traducere consecutivă) în/din limbile străine cunoscute în cadrul însoțirii angajaților Centrului în delegații oficiale, convorbiri telefonice, prin skype sau alte mijloace de comunicare;
 4. Organizarea și realizarea activităților protocolare, precum și a deplasărilor internaționale.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare, de licență sau echivalente, în domeniul dreptului internațional, relații internaționale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7240 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul de funcţionar public nr.158 din 04 iulie 2008;
 • Legea privind codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22 februarie 2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative din domeniul de specialitate:

 • Regulamentul (UE) 2016/679  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08 iulie 2011;
 • Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 182-XVI  din  10 iulie 2008;
 • Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000;
 • Acordul de Asociere între Republica Moldova, de pe o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
 • Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948;
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04 noiembrie 1950;
 • Convenţia Consiliului Europei nr. 108 din 28.01.1981 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal şi Protocolul Adiţional la Convenţie;
 • http://www.coe.int – informaţii generale despre Consiliul Europei;
 • http://europa.eu.int – informaţii generale despre Uniunea Europeană.