consultant principal al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală , Direcția medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Data limită de aplicare - 14.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării și ajustării cadrului legislativ în domeniul medicinii veterinare prin promovarea unui cadru legislativ și normativ adecvat întru realizarea eficientă a obiectivelor ministerului.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici, a actelor normative și armonizarea legislației în domeniul medicinii veterinare.

2. Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de autoritățile publice centrale pe domeniul de competență.

3. Examinarea și perfectarea documentelor parvenite în Direcție, inclusiv examinarea propunerilor, cererilor și petițiilor persoanelor fizice și juridice în conformitate cu legislația;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul medicinii veterinare;

Experienţă profesională: 1,5 ani de experienţă profesională în domeniul medicinii veterinare, experiență în elaborarea documentelor de politici;

Cunoştinţe: - posedă cunoştinţe a legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
 3. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
 4. Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară
 5. Legea nr. 231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
 6. HG nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.
 7. Hotărîrea de Guvern nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului  privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldovacu legislaţia Uniunii Europene

  Surse de informare:

 8. www.e-LEX.md;
 9. www.monitorul.gov.md
 10. www. maia.gov.md.