consultant principal al Direcției politici în sectorul vegetal; , Direcția politici în sectorul vegetal

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Data limită de aplicare - 17.06.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, implementarea şi promovarea politicii de stat în domeniul calităţii produselor de origine vegetală -fitotehnie și horticultură

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul fitotehniei, armonizarea legislaţiei, standardelor şi a Reglementărilor tehnice pentru diferite produse din fitotehnie, avizarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul calităţii produselor de origine vegetală.
 2. Contribuirea la procesul de dezvoltare a ramurii fitotehnie şi implementarea tehnologiilor moderne în scopul sporirii eficienţei producţiei agricole, monitorizarea implementării politicilor în domeniile de calitate.                                        
 3. Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul calităţii produselor de origine vegetale – culturi de câmp şi tehnice.       
 4. Organizarea cursurilor de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi în domeniul de competență.                                                                                                                                                        

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul agronomiei; horticulturii

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu, experiență în elaborarea documentelor de politici;

Cunoştinţe: - posedă cunoştinţe a legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Salariul pe funcție

De la 8460 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 2. Legea nr. 68/2013 despre semințe
 3. Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante
 4. Legea nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
 6. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
 7.  Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.