Consultant principal în cadrul Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor.

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 10.12.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Analizarea, elaborarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici în domeniul mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea analizelor de impact a documentelor de politici și actelor normative din sectorul mediului;
 2. Asigurarea reflectării acțiunilor prevăzute în documentele de politici din domeniului mediului în planificarea bugetară pe termen mediu și anuală;
 3. Elaborarea și monitorizarea implementării planului de acțiuni a Guvernului pe aspecte ce vizează domeniile de activitate ale ministerului și instituțiilor subordonate;
 4. Monitorizarea implementării programelor și planurilor de acțiuni din domeniul mediului și elaborarea rapoartelor aferente;
 5. Analizarea și avizarea proiectelor de acte normative în domeniile relevante, elaborate de alte subdiviziuni structurale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului, administrației publice, economic, mediului.

Experianță profesională: cel puțin 2 ani de experienţă în domeniile de activitate ale direcției (planificării strategice, planificării bugetare, managementului proiectelor).

Cunoștințe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională la nivel B2, cunoașterea legislației în domeniu, cunostinte de utilizare a computerului.

Abilități de: planificare, organizare, coordonare, analiză și sinteză, evaluare, elaborare a documentelor, argumentare, comunicare eficientă, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, creativitate, flexibilitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

  CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 136/ 2017 cu privire la Guvern;
 4. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 5. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 6. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 7. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 8. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 9. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 11. Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 168/2010 cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice;
 13. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
 16. Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.