Consultant principal în cadrul Direcției politici de gestionare a deșeurilor și a siturilor contaminate

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 10.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii de management al deșeurilor și siturilor contaminate prin elaborarea şi promovarea cadrului politic şi normativ.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative pentru siturile contaminate/potențial contaminate (care implică cerințele de remediere și monitorizare), conform Directivelor Uniunii Europene și tratatelor internaționale;
 2. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative şi alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 3. Monitorizarea și acordarea asistenței consultative instituțiilor subordonate, altor autorități publice privind remedierea și monitorizarea siturilor contaminate/potențial contaminate;
 4. Generalizarea şi elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabilă direcția.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul protecției mediului, ecologiei sau similare.

Experianță profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul de activitate al direcției.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației din domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități de: elaborare a documentelor de politici şi actelor normative, analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, corectitudine, punctualitate, competență, principialitate şi inițiativă lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 4. Legea nr. 209/2016 privind deșeurile
 5. Hotărârea Guvernului nr. 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii  2013-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 505/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul si importul de produse chimice periculoase.
 10. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.