Consultant principal în cadrul Secției politici în domeniul forestier și cinegetic.

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 20.05.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea și asigurarea elaborării politicilor în domeniul forestier, promovarea politicii de stat în domeniul forestier, asigurarea folosirii durabile a resurselor forestiere.

 

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul protecției fondului forestier conform Directivelor Uniunii Europene și tratatelor internaționale;
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul tratatelor internaționale în domeniul protecției fondului forestier;
 3. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative şi alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 4. Generalizarea şi elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul  forestier, silvicultură, biologie și ecologie.

Experiență profesională: experiență minim 2 ani în domeniul de activitate al secției.

Cunoștințe: cunoaşterea legislaţiei din domeniul forestier, silvicultură, ecologie, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1), operare la calculator.

Abilități: planificare strategică, analiză şi sinteză, coordonarea documentelor, cunoaşterea principiilor de elaborare a actelor normative, argumentare, prezentare, comunicare.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate, obiectivitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 4. Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 5. Hotărârea Guvernului 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 254/2021 pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului cinegetic național;
 7. Legea nr. 439/1995 regnului animal;
 8. Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018;
 9. Codul silvic nr. 887/1996.