Consultant principal, Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 30.11.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, coordonarea şi avizarea documentelor de politici în domeniile culturii, patrimoniului cultural naţional şi turismului şi a proiectelor de acte legislative şi normative.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Oferirea asistenţei metodologice în procesul de elaborare a politicilor publice  iniţiate de către subdiviziunile interioare ale aparatului central al Ministerului;
 2. Coordonarea în comun cu subdiviziunea-autor, elaborarea politicilor cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 3. Analizarea şi avizarea proiectelor de documente de politici publice, ale actelor legislative şi normative şi altor documente, care conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizării şi evaluării politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului;
 4. Coordonarea procesului de monitorizare şi generalizare a rezultatelor implementării documentelor de politici publice realizate de Minister.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economiei, administraţiei publice, drept.

Experienţă profesională: un an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

Abilităţi: de lucru cu informaţia, de utilizare a computerului, planificare, organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, negociere.

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Curriculum Vitae

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Alte documente confirmative la discreţia candidatului

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9061 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. nr. 98/2012 privind administraţia publică de specialitate;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională Republica Moldova;

Legea nr. 239 din 13.10.2016 privind aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020;

Hotărîrea Guvernului Nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

HG nr. 127 din 02.08.2008 privind măsurile de implementare a Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

Hotărârea Guvernului nr. HG147/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.