Consultant principal , Direcția infrastructura de comunicații

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Data limită de aplicare - 31.03.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul comunicațiilor electronice și monitorizarea implementării acestora

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici şi actelor normative ce ţin de domeniul comunicaţiilor electronice;
 2. Participarea la monitorizarea implementării documentelor de politici şi actelor normative în domeniul comunicaţiilor electronice;
 3. Elaborarea reglementărilor tehnice în utilizarea spectrului de frecvenţe radio şi staţiilor, reţelelor de radiocomunicaţii, de proiectare, construcţie, reconstrucţie şi exploatare a reţelelor şi instalaţiilor comunicaţiilor electronice, cît și în sectorul comunicațiilor poștale;
 4. Implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră;
 5. Implementarea bunelor practici privind reziliența, integritatea și securitatea rețelelor de comunicații electronice.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniul comunicațiilor electronice, precum și în domeniul dreptului, administrării publice;

Cursuri de perfecționare profesională  în domeniile comunicațiilor electronice, drept, administrare publică;

- Experiență: 2 ani de experiență profesională în domeniu;

- Cunoştinţe:

 • cadrul juridico-normativ ce determină activitatea ministerului;
 • legislaţia naţională şi internaţională din domeniul comunicaţiilor electronice;
 • ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului;
 • tendinţele şi perspectivele de dezvoltare în  domeniul comunicaţiilor electronice;
 • ordinea perfectării documentaţiei de serviciu, ordinea întocmirii documentelor de evidenţă;
 • bazele legislaţiei muncii şi administraţiei publice;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

- Abilităţi: de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor; de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă.

- Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, profesionalism, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007;

Legea nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice;

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;

Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 pentru aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră;

Hotărârea Guvernului nr. 987 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitivă;

Hotărârea Guvernului nr. 34 din 30.01.2019 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”;

Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova;

Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13.04.2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecția rețelelor de comunicații electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecție şi pe traseele liniilor de comunicații electronice;

Hotărârea Guvernului nr. 544 din 12.06.1997 cu privire la aprobarea componenței Comisiei de stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova;

Hotărârea Guvernului nr. 643 din 17.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației;

Hotărârea Guvernului nr. 644 din 17.12.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”;

Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor nr. 15 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Planului Național de Numerotare;

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 290 din 12.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova.